skip to Main Content

Waar wegen liggen wordt lawaai gemaakt

Woningen of scholen dicht bij wegen is onwenselijk, maar diezelfde woningen en scholen functioneren slecht zonder aansluiting op het wegennet.

Bij lage rijsnelheden is met name motorgeluid hoorbaar. Bij hogere snelheden is vooral het bandenlawaai, het samenspel tussen banden en wegdek, de overheersende geluidsbron. Dit laatste maakt dat de opmars van de elektrische auto niet zal leiden tot fluisterstille wegen. Het betekent ook dat het toepassen van geluidreducerende stille wegdekken het meest effectief is op wegen met hoge rijsnelheden.

Geluidreducerende wegdekken wijken in grote lijnen op twee manieren af van standaard wegdek. De verwerkte steendeeltjes zijn kleiner en de holtes in het wegdek zijn groter. Deze eigenschappen hebben als nadeel dat de sterkte en duurzaamheid van deze wegdekken minder goed zijn dan die van standaard wegdek. Dit soort wegdekken worden daarom bij voorkeur niet toegepast op wegdelen in gebieden waar niemand last van geluid heeft en op wegdelen waar zware mechanische belastingen optreden zoals op kruisingen en rotondes.

aerial-view-architecture-buildings-681335

Ongeacht de rijsnelheid op de weg is het plaatsen van een afscherming tussen een woning en een weg altijd een maatregel die effect oplevert. Schermen, of wallen zijn echter niet overal mogelijk of gewenst. In de bebouwde kom ontbreekt vaak de ruimte en als op de weg ook inritten van woningen uitkomen, is een afscherming onmogelijk. Een scherm heeft verder als nadeel dat het geluid weerkaatst waardoor het mogelijk is dat woningen die niet worden afgeschermd wél extra gereflecteerd geluid op de koop toe krijgen. Dit is op te lossen met absorberende of achteroverhellende schermen maar ook daar zitten nadelen en kosten aan. Tot slot is het mogelijk om de geluidsisolatie van woningen te verbeteren, maar met mooi weer in de tuin heeft een bewoner daar niets aan.

Met alle kennis over wegenbouw en geluid kan met name bij de aanleg van nieuwe wegen de geluidbelasting op de omgeving worden beperkt. Bij voorkeur door vooral de doorgaande wegen niet in de buurt van bestaande woningen en scholen aan te leggen. Maar Nederland is een volgebouwd land en een nieuw wegtracé zonder woningen in het invloedsgebied is onmogelijk. Het omgekeerde komt ook voor. Er is een bestaande weg en aan die weg ligt een onbebouwd terrein of een open plek in de lintbebouwing. Degene die daar een woning wil bouwen heeft veelal geen invloed op de geluidsuitstraling van de weg maar heeft er wel belang bij om te weten waar gebouwd mag worden volgens de beperkingen die de Wet geluidhinder daaraan oplegt. Wordt er toch gebouwd op een qua geluid niet optimale locatie dan moet dit goed gemotiveerd worden.